فعلاً توزیع داروی به صورت مجازی غیرقانونی است/ توزیع شیرهای خشک رژیمی و متابولیکی در درب منزل بیماران *** =سون سافت

حریرچی گفت: در حال حاضر توزیع دارو و فروش آن از طریق داروخانه‌های مجازی، غیرقانونی و تخلف است.

نمایش بیشتر فعلاً توزیع داروی به صورت مجازی غیرقانونی است/ توزیع شیرهای خشک رژیمی و متابولیکی در درب منزل بیماران *** =سون سافت